pixelbar is currently

This page is in dutch for compliance reasons.

Privacy Statement for Stichting Pixelbar

Stichting Pixelbar vind uw privacy belangrijk. In dit Privacy Policy proberen wij u duidelijk voor te lichten hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Stichting Pixelbar is verplicht zich te conformeren aan de geldende wet- en regelgeving. zo ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ookwel AVG(GDPR) genoemd. Stichting Pixelbar verklaart dat zij;

Stichting Pixelbar is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van onze Privacy Policy nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stichting Pixelbar Vierhavensstraat 56 3029 BG Rotterdam

of via E-Mail: bestuur@pixelbar.nl.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Pixelbar verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van U vragen:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Bewaartermijn

Uw (persoons)-gegevens blijven zo kort mogelijk bewaard, maar ten minste voor zo lang de persoon is ingeschreven. Naast deze inschrijftermijn is Stichting Pixelbar nog gebonden aan een wettelijke bewaartermijn voor haar administratie.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen

Stichting Pixelbar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 24 mei 2018