pixelbar is currently

Regulations

Nederlands

Algemeen

 • We hebben respect voor iedereen.
 • Het betreden van de space is volledig op eigen risico.
 • Ga respectvol om met elkaars spullen.
 • Slapen in de space is verboden.
 • Er mag geen vuur gebruikt worden in de space.
 • Het gebruik en verhandelen van drugs is niet toegestaan.
 • Ruim na gebruik je spullen en rommel netjes op zodra je hiermee klaar bent.
 • Spullen die niet opgeruimd worden zullen publiek beschikbaar gesteld worden.
 • Er mag niet in de space gerookt of gevaped worden.
 • Zonder toestemming van het bestuur mogen er geen aanpassingen gedaan worden aan de infrastructuur.
 • Handelingen die volgens de Nederlandse wet illegaal zijn zijn ook in de space illegaal.

Toegang

 • Uit veiligheidsoverwegingen wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht.
 • 24/7 toegang is beschikbaar voor leden die in het bezit zijn van een iButton.
 • Een iButton is verkrijgbaar na 2 maanden actief lidmaatschap op aanvraag bij het bestuur. voor deze iButton wordt €15,- gevraagd, de button koop je.
 • Een iButton is persoonlijk en niet overdraagbaar, in geval van verlies dien je het bestuur direct te informeren.
 • Een lid die een nieuw lid introduceert draagt de verantwoordelijkheid voor diens gedrag en is verplicht toe te zien dat ook hij/zij zich aan de regels houdt.
 • Een niet-lid mag nooit alleen achter gelaten worden in de space.

Bestuur

 • Stichting Pixelbar is niet aansprakelijk voor enig vorm van letsel, materiële en of immateriële schade.
 • Het bestuur behoudt zich het recht deze huisregels ten allen tijden aan te mogen passen.
 • Indien een lid een van deze huisregels overtreed, mag het bestuur per direct zijn lidmaatschap intrekken en/of toegang tot de space verbieden/ontzeggen.

English

General

 • We respect everyone.
 • Entering the space is entirely at your own risk.
 • Treat each other’s belongings with respect.
 • Sleeping in the space is prohibited.
 • No fire may be used in the space.
 • The use and trafficking of drugs is not allowed.
 • After use, tidy up your belongings and clutter as soon as you are done with this. Items that are not cleaned up will be made publicly available.
 • Smoking or vaping is not allowed in the space.
 • No changes may be made to the infrastructure without permission from the board.
 • Acts that are illegal under Dutch law are also illegal in the space.

Access

 • Camera surveillance is used for security reasons.
 • 24/7 access is available to members who have an iButton.
 • An iButton is available after 2 months of active membership upon request from the board. €15 is asked for this iButton, you buy the button.
 • An iButton is personal and non-transferable, in case of loss you must inform the board immediately.
 • A member who introduces a new member bears responsibility for his/her behavior and is obliged to ensure that he/she also adheres to the rules.
 • A non-member should never be left alone in the space.

Management

 • The Pixelbar Foundation is not liable for any form of injury, material and/or immaterial damage.
 • The board reserves the right to change these house rules at any time.
 • If a member violates any of these house rules, the board may immediately revoke his membership and/or prohibit/deny access to the space.

Note

In case of conflict between the Dutch and English rules, the Dutch rules shall prevail